Informace o objízdné trase na Stachelberg zde.
Těšíme se na vaši návštěvu!

Samostatný pěchotní srub T-S 81a

T-S 81a  Samostatný pěchotní srub jednostranný (pravostranný), pravokřídlý

POSTAVENÝ

Odolnost III, kubatura 1.352 m3 betonu, betonáž 27.6.-1.7.1938, posádka 30 mužů.

Objekt sousedí s levým křídlem tvrze Stachelberg. Nachází se ve svahu nad důležitou komunikací Žacléř - Babí -Trutnov. Jeho hlavní zbraně vpravo (protitankový kanón d4-k, dvojče těžkých kulometů 2k) postřelují tuto silnici.

V pěchotním zvonu na střeše je těžký kulomet (Zk). Zvon navíc sloužil jako pomocná dělostřelecká pozorovatelna pro téměř všechny dělostřelecké objekty Stachelbergu (kromě dělostřeleckého srubu T-S 78) a současně i pro palby dělostřeleckých objektů sousední tvrze Poustka. Předmět pozorováni tvořilo především Libavské sedlo a komunikace z něj směrem na Zlatou Olešnici, Poříčí u Trutnova a dále do vnitrozemí.

Půdorys horního patra T-S 81a. Hlavní zbraně červeně, pomocné lehké kulomety modře.
Fotografie z výroby repliky střílny pro dvojče těžkýck kulometů.

Rekonstrukce objektu: Srub vlastní spolek Stachelberg a připravuje jeho rekonstrukci, vystrojení a vybavení. Již jsme zahájili některé přípravné práce. Podařilo se nám například získat náhradu původního agregátu, čerpadlo Sigmund Royal a nechali jsme si vyrobit střílny hlavních zbraní. Odlitou střílnu pro kanon a repliku střílny pro dvojče těžkých kulometů. Nyní sháníme a vyrábíme další prvky do expozice, probíhá příprava výroby zvonu pro těžký kulomet a obnovujeme původní omítky. Po osazení střílen, zvonu a pancéřových dveří bude zahájena i rekonstrukce uvnitř objektu. O postupu informujeme v novinkách a na našich sociálních sítích.

Práce postupují relativně pomalu z důvodu malého množství členů našeho týmu a financí. Pokud byste nám chtěli s jeho rekonstrukcí pomoct, ať už vlastní prací, nebo darováním exponátů, budeme vám vděční.

Současný stav: Objekt se podařilo stavebně téměř dokončit. Začaly práce na elektro a vodoinstalaci. Z velké části byly dokončeny i zemní práce, tzn. kamenná rovnanina a zához před čelem bunkru. Pancéřový zvon pro těžký kulomet nebyl osazen. Protitankový kanón d4-k byl 22. září 1938 odeslán k montáži do objektu, to se ale do konce září nepodařilo. Dvojče těžkých kulometů 2k bylo nainstalováno. Před ochranným příkopem zůstalo nezahrnuté těleso revizní šachty, ta ale byla vybetonována až po válce stavební jednotkou obnoveného ŘOPu, konkrétně roku 1948. Při terénních úpravách byla v roce 2002 vyčištěna, uzavřena a její poklop zasypán. Srub je zachován ve velmi dobrém stavu. Za mobilizace v září 1938 měl srub odpovídající zásoby munice a proviantu a byl připraven k obraně. 

Pěchotní srub T-S 81a z týlu.
Dobová fotografie německých vojáků v protipěchotní překážce po obsazení Stachelbergu v říjnu 1938; v pozadí T-S 81a.

Překážky: Obvodová překážka je řešena jako protipěchotní a společná se sousedním objektem T-S 81b. Protipěchotní je i intervalová překážka vpravo, vedoucí směrem ke Stachelbergu. Ta se ale na silnici mění v překážku přenosnou a po překonání silnice dále pokračuje jako protitanková. Její betonový práh pro protitankové jehly se podařilo vybetonovat a v terénu ho stále můžete najít. 

Zajímavost: Na případu původního pěchotního srubu T-S 81 můžeme vidět vývoj názorů odborníků ŘOP během let 1936 až 1938 jak z hlediska taktického, tak i ekonomického. Návrh taktického oddělení ŘOP z října 1936: T-S 81 bude oboustranný srub, odolnost II. Vlevo protitankový kanón a kulometné dvojče, vpravo pouze protitankový kanón - přitom odtud se vede palba na silnici Žacléř - Trutnov. Proto je dodatečně navrženo doplnit vpravo kulometné dvojče. Vyskytly se ovšem problémy s hluchými prostory v palbách hlavních zbraní, proto již koncem listopadu rozhoduje přednosta ŘOP (gen. Husárek) o rozdělení oboustranného objektu na dva jednostranné (a, b). Věc je vyřešena během prosince 1936: Vstupní návrh z taktického oddělení: T-S 81a bude jednostranný vpravo, odolnost III. Hlavní zbraně - protitankový kanón a dvojče těžkých kulometů - postřelují silnici. Bude mít dva zvony, z toho levý zvon bude s těžkým kulometem. K tomu poznámka ze studijního a konstruktivního oddělení ŘOP: Stačí jeden zvon s lehkým kulometem. Důvod: Dva zvony v odolnosti III. pro jednostranný objekt jsou příliš nákladné. K tomu poznámka gen. Husárka: PRO! Nakonec ve finále je jeden zvon s těžkým kulometem. V původním srubu T-S 81 byl už dříve předpokládán dělostřelecký pozorovací zvon. Proto vyjádření dělostřelecké skupiny ŘOP: Rozdělení objektu znamená změnu stanoviště dělostřeleckého pozorovacího zvonu. Ten je nyní ve srubu T-S 81b, který se z původního místa posunul o 50 metrů k T-S 82 - proto bude nutný nový průzkum pozorovacích sektorů.

Legenda k plánku: 1, 1A: protitanková překážka; 2: protitankový příkop; 3, 3A: protipěchotní překážka; 4: palby hlavních zbraní; 5,6: palby kulometů ve zvonech; 7: původní umístění plánovaného objektu T-S 81.

Plánek překážkového systému okolo objektů T-S 81a,b a plánované umístění původního srubu T-S 81.