UPOZORNĚNÍ: Kvůli rekonstrukci silnice je Stachelberg otevřen pouze do 10.7.2022 včetně. Poté bude přes letní prázdniny muzeum bohužel uzavřené.

Samostatný pěchotní srub T-S 81a

T-S 81a  Samostatný pěchotní srub jednostranný (pravostranný), pravokřídlý

POSTAVENÝ

Odolnost III, kubatura 1.352 m3 betonu, betonáž 27.6.-1.7.1938, posádka 30 mužů.

Objekt sousedí s levým křídlem tvrze Stachelberg. Nachází se ve svahu nad důležitou komunikací Žacléř - Babí -Trutnov. Jeho hlavní zbraně vpravo (protitankový kanón d4-k, dvojče těžkých kulometů 2k) postřelují tuto silnici.

V pěchotním zvonu na střeše je těžký kulomet (Zk). Zvon navíc sloužil jako pomocná dělostřelecká pozorovatelna pro téměř všechny dělostřelecké objekty Stachelbergu (kromě dělostřeleckého srubu T-S 78) a současně i pro palby dělostřeleckých objektů sousední tvrze Poustka. Předmět pozorováni tvořilo především Libavské sedlo a komunikace z něj směrem na Zlatou Olešnici, Poříčí u Trutnova a dále do vnitrozemí.

Půdorys horního patra T-S 81a. Hlavní zbraně červeně, pomocné lehké kulomety modře.
Zabetonovaná replika střílny pro dvojče těžkých kulometů.

Rekonstrukce objektu: Srub vlastní spolek Stachelberg a připravuje jeho rekonstrukci, vystrojení a vybavení. Již jsme zahájili některé přípravné práce. Podařilo se nám získat náhradu původního agregátu, čerpadlo Sigmund Royal a nechali jsme si odlít střílnu pro kanon. Nyní sháníme a vyrábíme další prvky do expozice, probíhá příprava výroby zvonu pro těžký kulomet. Po osazení střílny, zvonu a pancéřových dveří bude zahájena i rekonstrukce uvnitř objektu. O postupu informujeme v novinkách a na našich sociálních sítích.

Práce postupují relativně pomalu z důvodu malého množství členů našeho týmu a financí. Pokud byste nám chtěli s jeho rekonstrukcí pomoct, ať už vlastní prací, nebo darováním exponátů, budeme vám vděční.

Současný stav: Objekt se podařilo stavebně téměř dokončit. Začaly práce na elektro a vodoinstalaci. Z velké části byly dokončeny i zemní práce, tzn. kamenná rovnanina a zához před čelem bunkru. Pancéřový zvon pro těžký kulomet nebyl osazen. Protitankový kanón d4-k byl 22. září 1938 odeslán k montáži do objektu, to se ale do konce září nepodařilo. Dvojče těžkých kulometů 2k bylo nainstalováno . Před ochranným příkopem zůstalo nezahrnuté těleso revizní šachty, ta ale byla vybetonována až po válce stavební jednotkou obnoveného ŘOPu, konkrétně roku 1948. Při terénních úpravách byla v roce 2002 vyčištěna, uzavřena a její poklop zasypán. Srub je zachován ve velmi dobrém stavu. Za mobilizace v září 1938 měl srub odpovídající zásoby munice a proviantu a byl připraven k obraně. 

Pěchotní srub T-S 81a z týlu.
Dobová fotografie německých vojáků v protipěchotní překážce po obsazení Stachelbergu v říjnu 1938; v pozadí T-S 81a.

Překážky: Obvodová překážka je řešena jako protipěchotní a společná se sousedním objektem T-S 81b. Protipěchotní je i intervalová překážka vpravo, vedoucí směrem ke Stachelbergu. Ta se ale na silnici mění v překážku přenosnou a po překonání silnice dále pokračuje jako protitanková. Její betonový práh pro protitankové jehly se podařilo vybetonovat a v terénu ho stále můžete najít. 

Zajímavost: Na případu původního pěchotního srubu T-S 81 můžeme vidět vývoj názorů odborníků ŘOP během let 1936 až 1938 jak z hlediska taktického, tak i ekonomického. Návrh taktického oddělení ŘOP z října 1936: T-S 81 bude oboustranný srub, odolnost II. Vlevo protitankový kanón a kulometné dvojče, vpravo pouze protitankový kanón - přitom odtud se vede palba na silnici Žacléř - Trutnov. Proto je dodatečně navrženo doplnit vpravo kulometné dvojče. Vyskytly se ovšem problémy s hluchými prostory v palbách hlavních zbraní, proto již koncem listopadu rozhoduje přednosta ŘOP (gen. Husárek) o rozdělení oboustranného objektu na dva jednostranné (a, b). Věc je vyřešena během prosince 1936: Vstupní návrh z taktického oddělení: T-S 81a bude jednostranný vpravo, odolnost III. Hlavní zbraně - protitankový kanón a dvojče těžkých kulometů - postřelují silnici. Bude mít dva zvony, z toho levý zvon bude s těžkým kulometem. K tomu poznámka ze studijního a konstruktivního oddělení ŘOP: Stačí jeden zvon s lehkým kulometem. Důvod: Dva zvony v odolnosti III. pro jednostranný objekt jsou příliš nákladné. K tomu poznámka gen. Husárka: PRO! Nakonec ve finále je jeden zvon s těžkým kulometem. V původním srubu T-S 81 byl už dříve předpokládán dělostřelecký pozorovací zvon. Proto vyjádření dělostřelecké skupiny ŘOP: Rozdělení objektu znamená změnu stanoviště dělostřeleckého pozorovacího zvonu. Ten je nyní ve srubu T-S 81b, který se z původního místa posunul o 50 metrů k T-S 82 - proto bude nutný nový průzkum pozorovacích sektorů.

Legenda k plánku: 1, 1A: protitanková překážka; 2: protitankový příkop; 3, 3A: protipěchotní překážka; 4: palby hlavních zbraní; 5,6: palby kulometů ve zvonech; 7: původní umístění plánovaného objektu T-S 81.

Plánek překážkového systému okolo objektů T-S 81a,b a plánované umístění původního srubu T-S 81.